Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

I. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY KORYCIN

 

Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Korycin z dnia 19 lipca 2011 r. został powołany zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu należy:
– integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającą na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

II. PROCEDURA „ NIEBIESKIE KARTY”

 

Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?

Jest to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualne dostosowane do potrzeb danej rodziny.

Kto może zgłosić prośbę o uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”?

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że on wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służb/instytucji. W przypadkach zaistnienia takiej rozbieżności proponujemy zgłoszenie sprawy do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Jakie służby są uprawnione do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”?

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:
– Policji
– Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (pracownik socjalny)
– Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Oświaty (np. nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny, dyrektor szkoły)- Ochrony – Zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny)

W jakich sytuacjach uruchamiana jest procedura „Niebieskie Karty”?

Uruchamianie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy.

Bezpośrednio po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różny sposób i w różnych okolicznościach:

– podczas interwencji Policji w rodzinie, w której jest przemoc lub występuje podejrzenie jej występowania;
– podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
– na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie, kiedy sama zgłosi się do odpowiedniej instytucji w związku ze swoją sytuacją;
– w trakcie kontaktu przedstawiciela służby, upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy (np. widzi, że jest pobita lub w trakcie rozmowy osoba opowiada o sytuacji przemocy). Nawet jeśli nie ma wprost dowodów świadczących o występowaniu przemocy, bądź dany pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków jedynie nabrał podejrzeń, że w danej rodzinie może dochodzić do przemocy – ma możliwość wszczęcia procedury poprzez wypełnienia formularza „Niebieska Karta -A” (np. wychowawca szkolny obserwuje sygnały zaniedbania dziecka lub ślady na ciele i podejrzewa, że może ono doznawać przemocy w domu). Wówczas to zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności dalszych działań i ewentualnie powoła grupę roboczą.

Warto także pamiętać, że przedstawiciel służby jest zobowiązany do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” nawet w sytuacji, gdy osoba wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie nie wyraża na to zgody. W takiej sytuacji musi jednak wziąć pod uwagę ten fakt w planowaniu i prowadzeniu dalszych działań chroniących bezpieczeństwo tej osoby;

Co dzieje się po uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty” ?

Formularz „Niebieskie Kart – A” jest przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie po uruchomieniu procedury, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, który w ciągu 3 następnych dni przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego. Zespół po zapoznaniu się z formularzem „Niebieska Karta – A” może podjąć decyzję o powołaniu grupy roboczej do pomocy tej konkretnej rodzinie lub sam prowadzić dalsze czynności. Niezależnie od tego osoba doznająca przemocy jest zapraszana na spotkanie zespołu lub grupy. Jeżeli osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, pomimo zaproszenia z jakiś powodów nie przyjdzie na spotkanie, sytuacja taka nie wstrzymuje dalszych prac służb powołanych do prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie. W trakcie takiego spotkania dokonywana jest analiza sytuacji, członkowie zespołu wypełniają formularz „Niebieska Karta – C” i opracowują indywidualny plan pomocy dla rodziny wspólnie z osobą doznającą przemocy. W zależności od jej potrzeb, proponowana jest pomoc prawna, psychologiczna, socjalna oraz medyczna. Na spotkanie z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej jest również wzywana osoba stosująca przemoc. Podczas spotkania jest pouczana o tym, co to jest przemoc w rodzinie oraz jakie są jej konsekwencje prawne. Jest informowana o konieczności zaprzestania zachowań przemocowych. Ma również możliwość uzyskania adresów miejsc prowadzących różne programy pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie (terapeutyczne, zajęcia grupowe, warsztaty umiejętności itp.). W trakcie rozmowy wypełniany jest formularz „Niebieska Karta – D”.

Kiedy procedura „Niebieskie Karty” kończy się ?

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie w sposób trwały oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Decyzja o zakończeniu powinna być podjęta wspólnie przez przedstawicieli zaangażowanych służb i wymaga udokumentowania ( sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego). Procedura zostaje również zakończona, gdy zespół rozstrzygnie o braku zasadności podejmowanych działań.

O zakończeniu procedury są informowane instytucje w niej uczestniczące. Należy też pamiętać, że zawsze istnieje możliwość ponownego wszczęcia procedury, jeżeli ponownie wystąpi przemoc.

Wypełnione w trakcie procedury formularze stanowią dokumentację zawierającą informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań, do których zobowiązani są przedstawiciele służb realizujących procedurę. W dokumentacji tej są również podstawowe dane osób, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie oraz dane osób podejrzewanych o jej stosowanie. Zawiera także opis zdarzenia, propozycje działań pomocowych i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.

Jakie działania przewiduje procedura w przypadku krzywdzenia dzieci ?

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury uruchamia się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego (czyli osoby, która w danym momencie zajmuje się dzieckiem).W takiej sytuacji trzeba mieć na uwadze fakt, że osobą stosującą przemoc wobec dziecka może być jeden lub oboje rodziców – wtedy konieczne jest odwołanie się do innych dorosłych osób mogących wspierać dziecko. Osobie działającej na rzecz dziecka przekazuje się kartę „B”. Ona też w dalszym postępowaniu jest partnerem służb w dbaniu o interesy dziecka. Rozporządzenie, chroniąc dzieci zastrzega też, że „na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka”, a zastępuje je właśnie wyżej wymieniona osoba.

Służby uruchamiające Procedurę „Niebieskie Karty” niezależnie od konieczności przekazania sprawy do zespołu interdyscyplinarnego, są zobowiązane do prowadzenia działań zgodnych z kompetencjami danej służby, chroniących bezpieczeństwo osoby wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Ich szczegółowy opis znajduje się również w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.

 

III. PUNKT INFORMACYJNY W KORYCINIE

 

Od września 2013 r. roku został utworzony Punkt Informacyjny w Korycinie i jest zatrudniona instruktor terapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Czynny w każdy wtorek w godz. 18,00- 20,00 i świadczy następujące usługi:
– motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i podjęcia terapii osób współuzależnionych,
– motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
– posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc rodzinie.

 

 

IV. INFORMATOR PCPR SOKÓŁKA

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
tel. 85 711 08 23, 85 711 08 43, tel/ fax 85 711 08 61
email: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO (2018/2019)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ) art. 2 pkt. 2 definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

RODZAJE PRZEMOCY:

 

PRZEMOC FIZYCZNA Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).

PRZEMOC PSYCHICZNA Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).

PRZEMOC SEKSUALNA Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

PRZEMOC EKONOMICZNA Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).

PRZEMOCĄ jest także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

 

PAMIETAJ:

 

  • nic nie usprawiedliwia przemocy
  • przemoc domowa jest przestępstwem
  • przemoc nie skończy się sama z siebie
  • pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia

 

Po zapoznaniu się z informatorem zachęcamy także te osoby, które nie doświadczają przemocy, aby w przyszłości umiały ochronić siebie, ale też by łatwiej im było wesprzeć tych, którzy doświadczając przemocy nie mają ani sił, ani wiary w możliwości wprowadzenia w swoje życie pozytywnych zmian.

Instytucja:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Adres:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16–100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 711 08 23
tel. 85 711 08 43
fax. 85 711 08 61

Zakres oddziaływań:
– realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
– udzielanie poradnictwa prawnego i  psychologicznego,

Instytucja:
Komenda Powiatowa Policji
w Sokółce

Adres:
Białostocka 69 b,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 670 47 00

Zakres oddziaływań:
– przeprowadzanie interwencji domowych,
–  procedura Niebieskiej Karty,

Instytucja:
Komisariat Policji
w Dąbrowie Białostockiej

Adres:
ul. 1000-lecia PP 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Telefon:
tel. 85 722 52 12

Zakres oddziaływań:
– przeprowadzanie interwencji domowych,
–  procedura Niebieskiej Karty,

Instytucja:
Posterunek Policji
w Kuźnicy

Adres:
ul. Sokólska 20,
16-123 Kuźnica

Telefon:
tel. 85 670 41 37

Zakres oddziaływań:
– przeprowadzanie interwencji domowych,
–  procedura Niebieskiej Karty,

Instytucja:
Posterunek Policji
w Krynkach

Adres:
Grodzieńska 5,
16-120 Krynki

Telefon:
tel. 85 670 41 36

Zakres oddziaływań:
– przeprowadzanie interwencji domowych,
– procedura Niebieskiej Karty,

Instytucja:
Posterunek Policji
w Janowie

Adres:
ul. Parkowa 7,
16-130 Janów

Telefon:
tel. 85 670 41 35

Zakres oddziaływań:
– przeprowadzanie interwencji domowych,
– procedura Niebieskiej Karty,

Instytucja:
Posterunek Policji
w Suchowoli

Adres:
ul. 3 Maja 33,
16-150 Suchowola

Telefon:
tel. 85 670 41 38

Zakres oddziaływań:
– przeprowadzanie interwencji domowych,
– procedura Niebieskiej Karty,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny przy OPS w Sokółce

Adres:
ul. Wojska Polskiego 7,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 711 20 64

Zakres oddziaływań:
– diagnozowanie  problemu przemocy w rodzinie,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny
w Dąbrowie Białostockiej

Adres:
ul. Solidarności 1,
16-200 Dąbrowa Białostocka

Telefon:
tel. 85 712 12 46
tel. 85 712 03 63

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Janów

Adres:
ul. Parkowa 3,
16-130 Janów

Telefon:
tel. 85 721 62 88

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Korycin

Adres:
ul. Knyszyńska 2a,
16-140 Korycin

Telefon:
tel. 85 722 91 91
tel. 85 722 91 80

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Krynki

Adres:
ul. Garbarska 16,
16-120 Krynki

Telefon:
tel. 85 722 85 50

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kuźnica

Adres:
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica B.

Telefon:
tel. 85 722-92-99
fax. 85 722-92-96

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nowy Dwór

Adres:
ul. Wesoła 2,
16-205 Nowy Dwór

Telefon:
tel. 85 722 65 49

–   podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
–   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sidrze

Adres:
ul. Rynek 5,
16-124 Sidra

Telefon:
tel. 85 722 09 89

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
w Suchowoli

Adres:
Plac Kościuszki 5,
16-150 Suchowola

Telefon:
tel. 85 722 94 17

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
w Szudziałowie

Adres:
ul. Bankowa 1,
16-113 Szudziałowo

Telefon:
tel. 85 722 17 94

Zakres oddziaływań:
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Instytucja:
Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w OPS Sokółce

Adres:
ul. Wojska Polskiego 7,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 711 20 64

Zakres oddziaływań:
– grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy,
– specjalistyczne poradnictwo osobom zagrożonym i doznającym przemocy w rodzinie poprzez psychologa, psychiatrę, prawnika, pedagoga,

Instytucja:
Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej
w Kuźnicy

Adres:
ul. Sidrzańska 2,
16-123 Kuźnica

Telefon:
tel. 85 722 92 96
fax. 85 722 92 96

Zakres oddziaływań:
– udzielanie poradnictwa psychologicznego, prowadzenie konsultacji,

Instytucja:
Sąd Rejonowy
w Sokółce

Adres:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 711 41 29

Zakres oddziaływań:
– z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością miejscową i rzeczową,

Instytucja:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sokółce

Adres:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 711 41 29

Zakres oddziaływań:
– pouczanie podopiecznych o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu oraz sposobie i terminach ich realizacji,
– współpraca z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,

Instytucja:
Prokuratura Rejonowa
w Sokółce

Adres:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 722 99 60

Zakres oddziaływań:
– zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych,

Instytucja:
Punkt Pomocy Rodzinie
Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
w Dąbrowie Białostockiej

Adres:
ul. Solidarności 1,
16-200 Dąbrowa Białostocka

Telefon:
tel. 882 129 053
tel. 85 711 73 46

Zakres oddziaływań:
– poradnictwo psychologiczne,
– poradnictwo prawne,
– grupa wsparcia dla osób pełnoletnich doświadczających przemocy w rodzinie,

Instytucja:
Fundacja
,,Sokólski Fundusz Lokalny”
Ośrodek Wsparcia Rodziny w Sokółce

Adres:
Plac Kościuszki 9,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 85 711 57 00

Zakres oddziaływań:
– poradnictwo prawne i rodzinne,
– Ośrodek Wsparcia Rodziny:
pomoc psychologiczna i przeciwdziałanie przemocy,
– prowadzenie świetlic środowiskowych: „Koniczynka” i „Stokrotka”,
– realizacja programów:
Pomoc Stypendialna dla uczniów i studentów,
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci,
Program Działaj Lokalnie wsparcie dla organizacji i grup z Powiatu Sokólskiego,

Instytucja:
Gminny Punkt Pomocy Rodzinie
w Sokółce

Adres:
Plac Kościuszki 26,
16-100 Sokółka

Telefon:
tel. 784 750 896

Zakres oddziaływań:
– poradnictwo psychologiczne,
– poradnictwo rodzinne (trudności we wzajemnych relacjach, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów),

Instytucja:
Punkt informacyjny przy Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Korycinie

Adres:
ul. Knyszyńska 2a,
16-140 Korycin

Telefon:
tel. 85 722 91 90
tel. 85 722 91 91

Zakres oddziaływań:
– rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej,
– udzielanie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 90
GOPS – świadczenia rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.pl
Fax: tel. 85 722 91 80

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content