Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny, pieczy   zastępczej i postępowania adopcyjnego. Określa zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej. Jej regulacje skupiają się na rodzinie i dziecku przez uznanie, iż skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Ustawa wprowadziła nowe instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasady wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Powołano asystentów rodziny, których zadaniem jest prowadzenie pracy z rodziną  przeżywającą trudności. Wprowadzono zmiany w zakresie dotychczas istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie finansowania pieczy zastępczej.

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art.176 ww. ustawy, należy:

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.
2. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  przez:
– zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.
3. Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.
4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
5. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
6. Finansowanie:
– podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny.
– kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust., ponoszonych przez rodziny wspierające.
7. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
9. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: tel. 85 722 91 80
NIP:  545-15-31-506

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content