Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gops.korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2019-10-31
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– treści pochodzą z różnych źródeł,
– treści opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
– treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
– treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
– filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

UZASADNIENIE NADMIERNYM OBCIĄŻENIEM:

Link do wyniku analizy: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=aa246173-a02d-4d34-89fa-f43d80fef0bc 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: gops@korycin.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (85) 722 91 90. Informacje zwrotne zostaną dostarczone w odpowiedniej formie (np. poprzez zorganizowanie spotkania z tłumaczem migowym lub wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w dogodnym formacie).

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: gops@korycin.pl lub pod numerem telefonu: (85) 722 91 90.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Korycinie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie zlokalizowany jest na pierwszym i drugim piętrze.

Dostęp dla interesantów do części głównej Urzędu, zlokalizowanej na pierwszym piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek Urzędu pozwala na dostęp osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru. Wejście na parter budynku dostępne jest poprzez windę usytuowaną na zewnątrz budynku, posadowioną od strony parkingu. Drzwi wejściowe do holu i sali konferencyjnej są przystosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób z ograniczeniami ruchowymi zostaje oddelegowany pracownik – nr kontaktowy do pracownika 85/ 722 91 90.

Dotarcie na piętra budynku możliwe jest schodami. Budynek nie posiada windy wewnętrznej.

Sanitariaty dla interesantów wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: gops@korycin.pl
  • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na numer 85/ 722 91 90 lub 85/ 722 91 91
  • faxem na nr 85/ 722 91 80
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Ośrodek).

Kontakt do Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie:

Starszy specjalista pracy socjalnej – Leszek Stankiewicz

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, tel. 85 722 91 90

Plik do pobrania: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zarządzenie Nr 3/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie Procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie. Plik do pobrania: http://gops.korycin.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zarzadzenie-Nr-3.pdf

Skip to content