Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, szczególnie w sytuacji występowania w tej rodzinie jednego z następujących czynników:
1) bezrobocia;
2) niepełnosprawności ucznia lub członka rodziny;
3) ciężkiej lub długotrwałej choroby;
4) wielodzietności;
5) braku umiejętności wyp
ełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych;
6) alkoholizmu lub narkomanii;
7) niepełności rodziny.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) posiadają zameldowanie na terenie Gminy na pobyt stały;
b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej);
c) uczą się w szkołach, ośrodkach lub kolegiach wymienionych w art. 90 ust. 3 ustawy.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do uzyskania prawa do stypendium ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3 13 ustawy o pomocy społecznej na podstawie zaświadczeń lub innych dokume ntów albo oświadczeń o wysokości dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny ucznia lub w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kierownika Gminnego Ośr odka Pomocy Społecznej w Korycinie albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Do wysokości dochodu, nie wlicza się pomocy materialnej przyznanej zgodnie z Regulaminem oraz pomocy o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy.

Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:
1) do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
2) do 150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50 % do 70 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
3) do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Formy w jakich udziela się stypendium w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin.

Stypendium szkolne może być udzielane w formach przewidzianych ustawą.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dotyczyć może:
1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;
2) kosztów udział u w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
3) wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z pobieraniem nauki, w szczególności:
a) kosztów zakwaterowania w internacie (bursie) lub na stancji,
b) kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega na zakupie lub na refundacji kosztów zakupu:
1) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;
2) materiałów szkolnych, tornistra, plecaka;
3) stroju sportowego, obuwia sportowego;
4) komputera (laptopa), tabletu, części komputerowych, nośników danych, drukarki, papieru i tuszu do drukarki, skanera, programów komputerowych związanych z edukacją;
5) dostępu do internetu;
6) okularów korygujących wzrok.

Na zasadach wynikających z ustawy dopuszcza się także możliwość udzielania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, wypłacanego osobie uprawnionej nie częściej niż raz w miesiącu.
Wybór formy stypendium należy do wnioskodawcy.

Tryb i sposób udzielania stypendium.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium.
Wniosek może być złożony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty w terminach określonych w art. 90n ust. 5 ustawy. 4.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów;
2) w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
3) w przypadku refundacji kosztów zakupu pomocy rzeczowej rachunki, faktury, oświadczenia oraz inne dowody dokumentujące:
a) fakt poniesienia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz związanych z pobieraniem nauki.
b) fakt dokonania zakupu pomocy rzeczowej.

W przypadku refundacji koszty udziału w zajęciach edukacyjnych powinny być udokumentowane za każdy miesiąc pobieranego stypendium z tym, że przyjmuje się okres kwartalny jako okres rozliczeniowy przyznanej pomocy.

Dopuszcza się także możliwość refundacji kosztów poniesionych w lipcu i sierpniu danego roku na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym związanej z rozpoczęciem lub kontynuowaniem nauki w następnym roku szkolnym.

Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku:
1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia;
2) wykorzystania stypendium niezgodnie z celem, na jaki zostało ono przyznane;
3) zaprzestania nauki.
Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do zgłaszania zmian danych zawartych we wniosku w terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia.

Tryb i sposób udzielania zasiłku w zależności od zdarzenia losowego:

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego takiego jak:
1) ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny;
2) śmierć jednego z rodziców (opiekunów) ucznia;
3) powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia;
4) inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.

Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek jest przyznawany niezależnie od stypendium w wysokości:
1) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w § 15 pkt 1 i 2 Regulaminu w kwocie stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) w przypadku innych zdarzeń losowych w kwocie nie przekraczającej 80 % kwoty ustalonej na podstawie zasad określonych w pkt 1. 2. Zasiłek może być przyznany maksymalnie 2 razy w ciągu roku szkolnego.

Zasiłek przyznaje się na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii Dyrektora. Wniosek o zasiłek może być składany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych oraz trudną sytuację materialną rodziny ucznia uzasadniające przyznanie prawa do zasiłku.
Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych do kontynuowania nauki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana jest w formie świadczenia pieniężnego i wypłacana w formie przekazu pocztowego lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 90
GOPS – świadczenia rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.pl
Fax: tel. 85 722 91 80

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content