Karta Dużej Rodziny

Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 (Monitor Polski z 05.06.2014 r. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu:

– promowanie modelu rodziny wielodzietnej

– promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

– umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej

– zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz.214) określa kto jest uprawniony do korzystania z programu, jaką rodzinę uznajemy za rodzinę wielodzietną itp.

Należy podkreślić, że zgodnie  z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu : przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzice lub małżonek maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia  25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem  niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu a dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej  Rodziny.

Kartę przyznaje Wójt Gminy Korycin, który upoważnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Korycinie do prowadzenia całości postępowania.

Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

Karta Dużej Rodziny – zmiany

Od 01.01.2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Kracie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz. 1832 ze zmianami) która polega między innymi na tym, że od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Przypominamy:
Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1/ w wieku do ukończenia 18 roku życia
2/ w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3/ bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Szczegółowe zasady przyznawania Kart Dużej Rodziny określa ustawa z dnia 05.12.2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2017r poz. 1832), a szereg informacji na temat funkcjonowania programu można uzyskać na stronie ministerstwa : https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wnioski o przyznanie karty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie  od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7:30 do 15:30 pokój nr 6

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 90
GOPS – świadczenia rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.pl
Fax: tel. 85 722 91 80

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content