Ochrona dancyh osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

 1. Administratorem w rozumieniu RODO dla danych osobowych gromadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie jest kierownik GOPS, z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@korycin.pl lub operatora pocztowego, kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
 

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, h, i, j RODO.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie przetwarza dane, co do których:
  – istnieje obowiązek prawny ich podania,
  – podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
  – podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia w realizowanej usłudze.
 3. Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Na terenie budynków administracyjnych Urzędu Gminy Korycin oraz bezpośrednio przed budynkami: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin ( w tym GOPS w Korycinie) zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Urzędu Gminy Korycin oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.

 1. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO,
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie narusza przepisy RODO, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych) są podawane w momencie pozyskiwania danych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 90
GOPS – świadczenia rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.pl
Fax: tel. 85 722 91 80

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content