Dodatek mieszkaniowy i ryczałt energetyczny

DODATEK MIESZKANIOWY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2021)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie podatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
Przysługuje on osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące m.in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

– najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na podstawie umowy użyczenia),

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny.

Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

  • 35m2 – dla 1 osoby
  • 40m2 – dla 2 osób
  • 45m2 – dla 3 osób
  • 55m2 – dla 4 osób
  • 65m2 – dla 5 osób
  • 70m2 – dla 6 osób

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, to dla każdej kolejnej powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. Jeżeli natomiast w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – wówczas powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom wówczas, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (liczony na podstawie dochodu z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek) nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (najniższa emerytura wynosi obecnie 1029,00 zł brutto).

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji.

Dochody: Za dochód liczony do dodatku mieszkaniowego uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz otrzymywanego dodatku mieszkaniowego.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do deklaracji o wysokości dochodów wymagane jest dołączenie oryginałów dokumentów, które poświadczają wskazane dochody. W przypadku osób pracujących jest to zaświadczenie o dochodach brutto, a dla emerytów i rencistów – aktualna decyzja ZUS i odcinki renty lub emerytury.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego. Przyznaje się go na okres 6 miesięcy. W przypadku stwierdzenia, iż osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku się wstrzymuje.

Część danych we wniosku musi potwierdzić swoim podpisem zarządca domu; adres zamieszkania, dane zarządcy, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, instalację gazu przewodowego i łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciel domu jednorodzinnego przedstawia zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także rachunki za energię cieplną i wodę oraz odbiór nieczystości.

Miejsce złożenia wniosku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY:

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietna 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.  ( M.P. z 2022 poz. 419) wynosi odpowiednio:

– 13,38 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
– 18,58 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi;
– 22,30 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji niezbędne jest załączenie kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym wraz z
oryginałem do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 85 722 91 90
GOPS – świadczenia rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.pl
Fax: tel. 85 722 91 80

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content