Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dofinansowanie Programu w 2024 roku:

  • 07 marca 2024 roku Gmina Korycin podpisała umowę dotacji z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Wojewoda przekaże Gminie na realizację Programu w 2024 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 198 572,00 zł, Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2024 r. środków własnych w wysokości nie mniej niż 201 428,00 zł, co stanowi 50,36 % całkowitego kosztu Programu tj. 400 000,00 zł.

Skip to content