O NAS

Załącznik do
uchwały Nr XXVII/207/2022
Rady Gminy Korycin z dnia 28 marca 2022 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym; 2) ustawy o pomocy społecznej; 3) ustawy o finansach publicznych;

4) uchwały Nr II/4/90 Rady Gminy Korycin z dnia 10 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie;

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Korycin realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 3.1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Korycin.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zasadach określonych ustawami sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4.1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Korycin.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie i adresem siedziby. Na pieczątce może być również NIP i REGON.

3. Ośrodek przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem GOPS.

§ 5.1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Korycin.

2. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach godności człowieka.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2) praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup;

8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy o pomocy społecznej;

2) ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

3) ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

4) ustawy z dnia o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym udzielania pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

5) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych;

7) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

8) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;

9) ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

10) ustawy Prawo energetyczne poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;

11) ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

12) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

13) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

14) ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów;

15) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

16) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

17) ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
18) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, poprzez prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego;

19) ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

20) ustawy prawo ochrony środowiska;

21) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;

22) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

23) innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

§ 9.1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, ochroną zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Korycin, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Korycin Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt.

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz w szczególności:

1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;

2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;

3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;

4) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizację tego planu;

5) przekazuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Korycin do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego stosownie do przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6) składa Radzie Gminy, co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka podając w nim szczegółowe warunki w zakresie potrzeb pomocy społecznej.

3.Kierownik Ośrodka wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa oraz upoważnień udzielonych mu zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wójta Gminy Korycin lub Radę Gminy Korycin do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej.

4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Wójta.
5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 może być na wniosek Kierownika udzielone innemu pracownikowi ośrodka.

6. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

7. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

8. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Korycin.

9. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 11. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

2. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.

3. Obsługę Ośrodka w zakresie rachunkowości prowadzi Urząd Gminy Korycin pełniący dla obsługiwanego Ośrodka rolę jednostki obsługującej.

4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

§ 12. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych.

§ 13. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 14. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§15. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne gminy Korycin przekazane w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 1. Statut nadaje w drodze uchwały Rada Gminy Korycin.

2. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Korycin.

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Skip to content