Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie przypomina, że rodzice, którzy chcą kontynuować dożywianie dla dzieci w szkołach i przedszkolach od 01 lutego 2023 r., winni złożyć wniosek oraz niezbędne dokumenty.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł, co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie złożyć wniosek o dożywianie. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  2. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo rolne lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  3. dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (składka KRUS);
  4. w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.
  5. w przypadku, gdy w rodzinie są osoby bezrobotne decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
  6. osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • działalność prowadzona na zasadach ogólnych: zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o zasadach prowadzenia działalności strona musi przedłożyć PIT za ubiegły rok, którym rozliczyła się przed urzędem skarbowym.
  • działalność prowadzona na ryczałcie, tj. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym: w tym przypadku strona również musi przedłożyć stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zasadach, na jakich prowadzi działalność i dodatkowo na oświadczeniu musi określić, jaki osiągnęła dochód.

Plik do pobrania: wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu

 

Skip to content