Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dofinansowanie Programu w 2023 roku:

  • 16 marca 2023 roku Gmina Korycin podpisała umowę dotacji z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wojewoda przekaże Gminie na realizację Programu w 2023 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 206 437,00 zł, Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2023 r. środków własnych w wysokości nie mniej niż 193 563,00 zł, co stanowi 48,39 % całkowitego kosztu Programu tj. 400 000,00 zł.

  • 03 lipca 2023 roku został podpisany aneks Nr 1 do umowy dotacji „Posiłek w szkole i w domu” .

Wojewoda przekaże Gminie Korycin na realizację Programu w 2023 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 320 000,00 zł., Gmina Korycin zobowiązała się do wydatkowania na realizację Programu w 2023 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 80 000 zł, co stanowi 20 % całkowitego kosztu Programu. 

  • 28 września 2023 roku został podpisany aneks Nr 2 do umowy dotacji „Posiłek w szkole i w domu” .

Wojewoda przekaże Gminie Korycin na realizację Programu w 2023 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 280 000,00 zł., Gmina Korycin zobowiązała się do wydatkowania na realizację Programu w 2023 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 70 000 zł, co stanowi 20 % całkowitego kosztu Programu. 

Dofinansowanie Programu w 2022 roku:

  • 11 marca 2022 roku Gmina Korycin podpisała umowę dotacji z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wojewoda przekaże Gminie na realizację Programu w 2022 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 176 304,00 zł, Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2022 r. środków własnych w wysokości nie mniej niż 123 696,00 zł, co stanowi 41,23 % całkowitego kosztu Programu tj. 300 000,00 zł.

  • 14 czerwca 2022 roku został podpisany aneks do umowy dotacji „Posiłek w szkole i w domu” .

Wojewoda przekaże Gminie Korycin na realizację Programu w 2022 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 240 000 zł., Gmina Korycin zobowiązała się do wydatkowania na realizację Programu w 2022 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 60 000 zł, co stanowi 20 % całkowitego kosztu Programu. 

Dofinansowanie Programu w 2021 roku:

  • 26 marca 2021 roku Gmina Korycin podpisała umowę dotacji z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wojewoda przekaże Gminie na realizację Programu w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 179 940,00 zł, Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2021 r. środków własnych w wysokości nie mniej niż 120 060,00 zł, co stanowi 40,02 % całkowitego kosztu Programu tj. 300 000,00 zł.

  • 14 października 2021 roku został podpisany aneks do umowy dotacji „Posiłek w szkole i w domu” .

Wojewoda przekaże Gminie Korycin na realizację Programu w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 240 000 zł., Gmina Korycin zobowiązała się do wydatkowania na realizację Programu w 2021 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 60 000 zł, co stanowi 20 % całkowitego kosztu Programu. 

Dofinansowanie Programu w latach 2019-2020

  • W 2020 roku na realizację Programu Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 240 000,00 zł, wkład własny Gminy Korycin wynosił 60 000 zł, co stanowiło 20 % całkowitego kosztu Programu tj. 300 000,00 zł.
  • W 2019 roku na realizację Programu Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 240 000,00 zł, wkład własny Gminy Korycin wynosił 60 000 zł, co stanowiło 20 % całkowitego kosztu Programu tj. 300 000,00 zł.
Skip to content