RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gops.korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2019-10-31
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-10-31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł

– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji..

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: gops@korycin.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (85) 722 91 90 lub 85/ 722 91 90. Informacje zwrotne zostaną dostarczone w odpowiedniej formie (np. poprzez zorganizowanie spotkania z tłumaczem migowym lub wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w dogodnym formacie).

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: gops@korycin.pl lub pod numerem telefonu: (85) 722 91 90  lub 85/ 722 91 91.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Korycinie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a. GOPS zlokalizowany jest na   I i II  piętrze.

Dostęp dla interesantów do części głównej, zlokalizowanej na I piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Dostęp poprzez windę usytuowaną na zewnątrz budynku Urzędu, posadowioną od strony parkingu na tyłach wejścia do budynku Urzędu. Wejście na parter budynku, holu oraz do pomieszczenia sali konferencyjnej, odbywa się szerokimi drzwiami.

Do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową zostaje oddelegowany pracownik – nr kontaktowy do pracownika 85/ 722 91 90.

Sanitariaty dla interesantów wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tut.  urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: gops@korycin.pl
  • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 85/ 722 91 90 lub 85/ 722 91 91
  • faxem na nr 85/ 722 91 80
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez GOPS)

 

Korycin, dnia 31.03.2021 r.

Skip to content