ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020r., poz.713) i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) zarządzam, co następuje:

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla wyłonienia pracownika na w/w stanowisko powołuję Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

  • Pani Iwona Chwiećko – Przewodnicząca Komisji;
  • Pani Jadwiga Zapolska – Sekretarz Komisji;
  • Pani Joanna Maria Kulesa-Nasuta – Członek Komisji
  • Pani Jadwiga Pogorzelska – Członek Komisji.
  • Pan Andrzej Waszczeniuk – Członek Komisji;

3.  Komisja działa do zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Mirosław Lech

Skip to content