w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

Na podstawie § 10  ust. I ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.  poz. 491) zarządzam, co następuje:

  • 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania wykonywanie zadań o charakterze publicznym przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS, podlega ograniczeniom polegającym na wykonywaniu:

1)  wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom:

– ograniczam wizyty w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych  wywiadów  środowiskowych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców do sytuacji koniecznych w szczególności w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

– zawieszam spotkania grup roboczych w procedurze Niebieskie Karty, a kontakty służb ograniczam do telefonicznych i e-mail,

2)   zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów:

–  ustalam kontakt telefoniczny lub mailowy pracowników GOPS z osobami korzystającymi ze świadczeń  oraz osobami ubiegającymi się o świadczenia realizowane przez  GOPS w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji rodzinnej, bytowej, majątkowej, zawodowej i zdrowotnej oraz złożenia wniosków o przyznanie świadczeń .

  • 2. Kontakt osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie jest  możliwy jedynie w ograniczonym zakresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
  • 3. 1. Kontakt z pracownikami Ośrodka odbywa za pośrednictwem  komunikacji elektronicznej (na adres: gops@korycin.pl , gops_korycin@ op.pl ),  telefonicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  1. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Ośrodka.
  2. Wszystkie dokumenty Ośrodek przekazuje interesantom tradycyjną drogą pocztową, pocztą elektroniczną.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  na stronie internetowej GOPS , a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

Elżbieta Krystyna Tarachanowicz

Skip to content