INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W ZAKRESIE SCHRONIENIA W DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OSOBOM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

I. DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

1.Dom Matki i Dziecka Nazaret
16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 5B
tel. 728 594 175

mail: dmdz.suprasl@caritas.pl
https://bialystok.caritas.pl/placowki/dom-matki-i-dziecka-nazaret/

 Dom  Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu jest placówką całodobową, zapewniającą schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci. Placówkę prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Matki, wraz ze swoimi dziećmi otrzymują samodzielne pokoje. Mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, kaplicy oraz świetlicy dla dzieci. Siostry pomagają młodym matkom utrzymać się przy życiu, zachęcają do zmiany dotychczasowego stylu życia, uczą nowego systemu wartości opartego na nauce Kościoła. Ponadto starają się budzić w kobietach potrzebę uzupełniania własnego wykształcenia i podjęcia zatrudnienia. Dom utrzymuje stały kontakt z rodzinami podopiecznych w celu powrotu kobiet do środowiska rodzinnego. Kobiety, które nie mają możliwości powrotu do rodziny, składają poręczone przez Dom podanie do gminy o przydzielenie mieszkania chronionego. Ponadto Dom udziela podopiecznym nieposiadającym stałego źródła dochodu lub posiadającym niskie dochody, pomocy w formie żywności oraz pomocy rzeczowej.

 2.Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
Tel. 087 4417035 dsm.elk@caritas.pl

Dom Samotnej Matki w Ełku dysponuje 30 miejscami dla matek z dziećmi. Schronienie znajdują  tu kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi, które nie mogą z różnych przyczyn samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
Misją Domu jest niesienie pomocy kobietom ciężarnym, które nie mają schronienia i matkom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc młodym mamom w odnalezieniu radości rodzicielstwa.
Oferuje przede wszystkim:

– zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie
– pomoc materialno – bytową
– wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów
– pomoc psychologiczno – pedagogiczną
– pomoc duszpasterską
– obecność drugiej osoby
– ciepło, życzliwość i akceptację
– ciszę i spokój

Odpłatność ponoszona za pobyt w placówce ustala podmiot prowadzący Dom. Wszelkie informacje dotyczące regulaminu i odpłatności można uzyskać kontaktując się z Domem.

Opłaty za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia, czyli m.in. domach dla matek z małoletnimi dziećmi ustala podmiot kierujący (PCPR) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby zamieszkujące w domu nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego:

– dla osoby samotnie gospodarującej do 701,00 zł;
– dla osoby w rodzinie do 528,00 zł.

2. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie.

3. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

4. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

5. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

II. UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OSOBOM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski posiada porozumienie w sprawie obsługi mieszkańców powiatu sokólskiego w zakresie udzielania specjalistycznych usług osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR Sokółka, a Powiatem Suwalskim- PCPR Suwałki).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8
tel. 85 711 08 61, 85 711 08 23
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Skip to content