O NAS

Załącznik do
uchwały Nr X/63/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 17 grudnia 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
4) uchwały Nr II/4/90 Rady Gminy Korycin z dnia 10 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie;
5) niniejszego Statutu.
§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Korycin realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.
§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Korycin.
2. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.
§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Korycin.
§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Korycin.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA


§ 6. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warukach godności człowieka.
§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;
2) praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup;
8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:
1) ustawy z z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) dotyczące ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;
3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567 z późn. zm.) w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
4) ustawy z dnia 26 październka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym udzielania pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych;
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno technicznej zespołu interdyscyplinarnego;
8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;
11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przez wydawanie decyzji zadministracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
13) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów;
15) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.);
16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.);
17) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;
18) wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
19) rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny;
20) innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.
§ 9. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań z innymi jednostami organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, ochroną zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Indercyplinarnym Gminy Korycin, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.
2. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Korycin.
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka, w tym w zakrsie zatrudnienia i zwolnienia, wykonuje Wójt Gminy Korycin.
3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz w szczególności:
1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;
2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;
4) odpowieda za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizację tego planu;
5) przekazuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Korycin do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego stosownie do przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
6) składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalaności Ośrodka podając w nim szczegółowe warunki w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
4. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa oraz upoważnień udzielonych mu zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wójta Gminy Korycin lub Radę Gminy Korycin do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej.


ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§ 12. Ośrodek jest samodzielną jednostą budżetową.
§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.
2. Obsługę Ośrodka w zakresie rachunkowości prowadzi Urząd Gminy Korycin pełniący dla obsługiwanego Ośrodka rolę jednostki obsługującej.
§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych.
§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.
§ 16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.
§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.


ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Korycin.


Przewodniczący Rady
Józef Gliński

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: tel. 85 722 91 80
NIP:  545-15-31-506

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content