O NAS

Załącznik do
Uchwały Nr XI/89/2020
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 lutego 2020 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z
późn. zm.);
4) uchwały Nr II/4/90 Rady Gminy Korycin z dnia 10 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie;
5) niniejszego Statutu.
§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Korycin realizującą
zadania z zakresu pomocy społecznej.
§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy
Korycin.
2. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na zasadach określonych ustawami sprawuje Wojewoda Podlaski.
§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Korycin.
§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Korycin.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach godności człowieka.
§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy
społecznej, a w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;
2) praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb;
7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności
lokalnych i grup;
8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:
1) ustawy z z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)
dotyczące ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń
rodzinnych oraz wstrzymania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;
3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z
2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w
związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego;
4) ustawy z dnia 26 październka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) dotyczące prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym udzielania pomocy psychospołecznej
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z
2019 r. poz. 670 z późn. zm.) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę
świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1878 z późn. zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie
specjalistycznych usług opiekuńczych;
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 218), w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także
zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego;
8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie
wspierania rodziny oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z
zakresu wspierania rodziny;
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133
z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z
późn. zm.) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;
11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176);
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) przez wydawanie decyzji
administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
13) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.
zm.) w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów;
15) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 z późn.
zm.);
16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 300 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 5 grudnia 2019 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 z
późn. zm.);
18) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu
wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;
19) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
20) rządowego programu „Dobry start”;
21) innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

§ 9. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i
samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i
pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i
prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami
organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy
społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, ochroną zdrowia,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem
Indercyplinarnym Gminy Korycin, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.
2. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej
oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny
opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Korycin.
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) i
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka, w tym
w zakresie zatrudnienia i zwolnienia, wykonuje Wójt Gminy Korycin.
3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz w szczególności:
1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych
pracowników Ośrodka;
2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;
4) odpowieda za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizację
tego planu;
5) przekazuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta
Gminy Korycin do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego stosownie do przepisów
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
6) składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalaności Ośrodka podając w nim
szczegółowe warunki w zakresie potrzeb pomocy społecznej.

4. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa oraz
upoważnień udzielonych mu zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wójta Gminy
Korycin lub Radę Gminy Korycin do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA
§ 12. Ośrodek jest samodzielną jednostą budżetową.
§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.
2. Obsługę Ośrodka w zakresie rachunkowości prowadzi Urząd Gminy Korycin
pełniący dla obsługiwanego Ośrodka rolę jednostki obsługującej.
§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu
państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków
pozabudżetowych.
§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z
innych źródeł.
§ 16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.
§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i
sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Korycin.

Przewodniczący Rady
Iwona Chwiećko

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: tel. 85 722 91 80
NIP:  545-15-31-506

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Skip to content